ZSYNCHRONIZUJ DZIAŁANIA: DRUGI MODEL PARTNERSTWA

ZSYNCHRONIZUJ DZIAŁANIA: DRUGI MODEL PARTNERSTWA

Jak widzieliśmy, partnerstwo nie jest jednorazową transakcją między dostawcą i klientem. Jest to związek, który dojrzewa z biegiem czasu. Wspólne rozwiązywa­nie problemu zazwyczaj daje coś więcej niż nowoczesną odpowiedź na konkretny temat. Wspólna praca stwarza również konkretną podstawę dalszej, szerszej współpra­cy.

Firmy, które odniosły sukces w partnerskiej współ­pracy, zgodnie z logiką czynią następny krok w tym kie­runku. Następny model ma na celu udoskonalanie wspólnie osiągniętego rozwiązania. Związek między nimi będzie się zacieśniał w miarę ciągłego dzielenia się wie­dzą i doświadczeniem.

I znów Nypro staje w pierwszej linii.

Widzieliśmy, jak Nypro skorzystało ze wspólnego pro­jektu produkcji soczewek kontaktowych, jak rozwinęło swoje umiejętności współpracy, które mogło teraz zaoferować innym klientom. Jest między nimi Abbott La­boratories, firma z Illinois zajmująca się dostarczaniem artykułów medycznych.

Obie firmy zapoczątkowały współpracę dążeniem do stworzenia nowych plastikowych fiolek na testy krwi, oraz opracowaniem procesu ich produkcji. Wynik był zaskakujący: okazało się, że nowy wyrób można produ­kować po niższej cenie i że jest on wyższej jakości, a wad­liwość ostatnich 45 mln sztuk—z całej produkcji liczącej 100 mln — wyniosła zero. Nypro i Abbott rozszerzyły współpracę od wspólnego projektowania procesu produk­cji do wspólnej kontroli tego procesu.

Najważniejszą sprawą była informacja. Synchroni­zacja technologii i integracja systemów dały każdej z firm elektroniczny dostęp do danych komputerowych partne­ra. Nypro połączył swoją kontrolę produkcji z kontrolą Abbotta, dając mu nieograniczony dostęp do informacji na temat procesu produkcji fiolek, co pozwoliło techni­kom Abbotta na śledzenie wyników i statystyczną kontro­lę procesu. Z kolei Abbott dał Nypro dostęp do informacji dotyczących klientów. Oprócz wygody i wartości płyną­cych ze związku, otwarta wymiana ważnych informacji dała zarówno dostawcy jak i klientowi płaszczyznę ciągłe­go wspólnego poszukiwania produktów, procesów ich wytwarzania i obniżania kosztów.