WYKORZYSTAJ NOWE SPOSOBY DZIAŁANIA

WYKORZYSTAJ NOWE SPOSOBY DZIAŁANIA

W 1990 roku Xerox wprowadził na rynek Docutech High-Speed Printer, niezwykłe urządzenie, które radykal­nie zmieniło naturę i możliwości urządzeń kopiujących. Zamiast fotograficznego obrazu drukowanej strony i po­wielania jej, Docutech skanuje każdy dokument tworząc zapis cyfrowy. Zapis ten można natychmiast powielić lub przechować w pamięci do późniejszego kopiowania lub wydrukowania. Przechowywane w pamięci urządzenia za­pisy, w przeciwieństwie do fotografii, mogą być przekazy­wane do każdego miejsca na kuli ziemskiej, a odbiorca może powielić je w wolnej chwili. Co więcej, taki obraz cyf­rowy można bez trudu edytować i modyfikować bez ogra­niczeń i bez uszczerbku dla jakości i przejrzystości obrazu.

Xerox jest absolutnie przekonany, że to urządzenie oka­że się nieodzowne dla większości jego klientów. Ale jedno­cześnie zdaje sobie sprawę z tego, że przed wprowadzeniem produktu na rynek, trzeba będzie nauczyć użytkowników jak z niego najefektywniej korzystać. Xerox zebrał zespół doradczy przeznaczony do pracy bezpośrednio z tymi klien­tami, którzy mają do czynienia ze złożonymi dokumenta­mi. Zespół wprowadził klientów w zasady tworzenia i dysseminacji tekstu. Wysiłek się opłacił. Od roku 1990 roczna sprzedaż Docutech osiąga miliard dolarów.

Boeing dla każdego wyprodukowanego samolotu pi­sze podręcznik użytkownika. Ten pracochłonny proces wymaga ciągłych poprawek i aktualizacji oraz — na szczęście dla nas wszystkich — niewiarygodnie precyzyj­nego języka. Xerox zwrócił uwagę na to, że autorzy pod­ręczników Boeinga mogą z korzyścią użytkować Docutech. Xerox zbadał proces wydawniczy podręczni­ków. Pracując wraz z inżynierami i informatykami, Xerox najpierw poznał wymagania i ograniczenia klienta, a następnie zaprojektował nową technologię zawierającą systemy Docutech. Tak jak Staples National Advantage, Xerox najpierw zdobył szacunek i zaufanie klientów, a następnie przeprowadził ich od starego do nowego mo­delu funkcjonowania.