WIADOMOŚCI OGÓLNE

WIADOMOŚCI OGÓLNE

Dlaczego klienci mają dostawcom otwierać drzwi na oścież, przyjaźnie ich obejmować i traktować jak przyjaciół lub dobrych znajomych? Dlaczego mają im poz­walać grzebać w swoich szufladach, rozmawiać otwarcie z każdym członkiem rodźmy i pomagać opróżniać zawar­tość lodówki? Co firmy bliskie klientowi niosą ze sobą, że są tak cennymi i godnymi zaufania gośćmi?

Odpowiedź jest prosta: Przychodzą obiecując lepsze wyniki. Nie elementy, które przyczynią się do szczęśliwe­go rozwiązania, ale samo rozwiązanie. Nie — „Chcę ci to sprzedać”, ale — „O tyle lepsze będzie nasze życie, gdy będziemy działać razem.”

Firma bliska klientowi może stworzyć silne i trwałe więzy z klientem jedynie poprzez obietnice rozwiązań ca­łościowych. A mając dzisiejszą wiedzę na temat wybred­nych i wymagających klientów, trzeba stwierdzić, że lepiej żeby ta obietnica była nadzwyczajna: wiarygodna, treś­ciwa i nieodparta. Aby składać takie obietnice, musisz znać praktyczne, całościowe rozwiązanie. Aby mieć roz­wiązanie, musisz znać problem. Aby poznać problem, musisz znać klienta. I aby poradzić sobie z tym wszyst­kim jednocześnie, musisz znać własne mocne i słabe strony.

Nie ma możliwości pójścia na skróty, jeśli chodzi o ta­kie poznanie i zrozumienie. Musisz wysilić każdy mięsień i całą siłę umysłu, aby wykorzystać każde dostępne źród­ło. I wciąż masz więcej do zrobienia. Integracja z klien­tem wymaga od firmy patrzenia na świat oczami klienta i widzenia lepiej niż on. Wymaga to logicznego myśle­nia, inspiracji, inteligencji i pomysłowości — krótko mó­wiąc — wyobraźni.