STWÓRZ ROZWIĄZANIE OD PODSTAW

STWÓRZ ROZWIĄZANIE OD PODSTAW

Jedna z moich kuzynek, obecnie licząca ponad 80 lat, na każdą skargę swoich dzieci — dotyczącą wszystkiego, od szkoły, po interesy i małżeństwo — odpowiadała sło­wami: „Nigdy nie mówiłam, że to będzie łatwe.” Nadszedł czas, abym i ja powiedział tak samo — „Nigdy nie twier­dziłem, że dopasowanie będzie łatwe.” Ono wymaga twór­czego myślenia; może pociągnąć za sobą konieczność pewnych restrukturyzacji; i z całą pewnością będzie wy­magało ogromu ciężkiej pracy. Ale przykład Degremontu pokazuje, że nagroda będzie warta takiego wysiłku.

Degremont jest francuską firmą uzdatniającą wodę, posiadającą oczyszczalnie w ponad 40 krajach świata. W wielu językach słowo Degremont oznacza oczyszcza­nie wody. Na przykład w Egipcie co druga kropla pitnej wody pochodzi z systemów uzdatniania wody Degremontu. Całościowy wzrost dochodów Degremont Group w cią­gu ostatnich 6 lat przekroczył 15% rocznie, aby osiągnąć miliard dolarów w 1995 roku. Dalekosiężny sukces Degremontu jest bezpośrednim wynikiem przemyślanych, długoterminowych inwestycji na trudnych rynkach, jak najlepszego zrozumienia tych rynków i realizacji nasze­go drugiego modelu dopasowania — stworzenia rozwią­zania od podstaw. Degremont jest wspaniałym przykładem tego, jak dalece niektóre firmy pragną wyjść naprzeciw swoim klientom.

Każdy z krajów, w których działa Degremont, posia­da własną kulturę, klimat, język, normy czystości wody i przepisy o ochronie środowiska. W takim kraju jak Chi­ny, gdzie Degremont wybudował 30 swoich zakładów, is­tnieją nawet różnice regionalne. Niektórzy klienci chcą czystej wody pitnej, inni potrzebują oczyszczalni ścieków albo kanalizacji. W praktyce, każde zadanie jest dla fir­my niepowtarzalne.

Degremont zaczyna od zapoznania się z potrzebami danego kraju na długo przed podpisaniem umowy. Deg­remont wysyła swoich ludzi na teren ewentualnego klien­ta wiele —nawet 10 — lat wcześniej, aby poznali warunki, kulturę, potencjalne problemy i znaleźli odpowiednich partnerów, tak jak to miało miejsce w Japonii. Gdy tyl­ko władze miejskie lub inna organizacja zwróci się z proś­bą lub propozycją, wcześniej wysłana grupa Degremontu może udzielić szybkiej i profesjonalnej odpowiedzi. W wielu przypadkach firma więcej wiedziała o zagadnie­niach z dziedziny geologii, środowiska, polityki i finan­sów niż sami klienci. Dlatego właśnie Degremont wciąż penetruje trudne rynki w Azji, na Środkowym Wschodzie i w Ameryce Łacińskiej: w Chinach, Indonezji, Nigerii i Ar­gentynie. Dokładna znajomość kraju lub regionu pozwa­la na odpowiedzialne traktowanie czułych punktów kulturowych i religijnych. Aktualni i przyszli klienci trak­tują firmę jak mile widzianego gościa, a nie jak intruza.

Mimo zdecentralizowania procesu podejmowania de­cyzji w Degremoncie, komunikacja w firmie jest intensy­wna, szczególnie pomiędzy inżynierami opracowującymi różne projekty w różnych częściach świata. Dzielenie się zdobytą wiedzą pozwala firmie oprzeć się na niezwykle bogatym doświadczeniu. Na przykład wiedza zdobyta przy budowie punktu uzdatniania wody w Norwegii okazała się pomocna przy pracach w Bali.

Celem firm bliskich klientowi nie jest mnożenie swo­jego majątku i zarabianie na każdej umowie. Firmy te działają perspektywicznie. Znalezienie rozwiązania dla jednego klienta w pewnym regionie jakiegoś kraju wyma­ga odpowiednich inwestycji czasu i pieniędzy. Firmy te wiedzą, że wejście na właściwy rynek opłaci się sowicie.

Przystosowanie się do wielu różnorodnych klientów rozrzuconych po całym świecie często przynosi nieocze­kiwane korzyści: zróżnicowanie zmniejsza ryzyko. Jed­noczesne prowadzenie operacji w różnych warunkach — z sukcesami i porażkami — zabezpiecza firmę przed ryn­kiem „cyklicznym”, na którym olśniewający sukces od­niesiony w jednym roku staje się porażką w następnym. Takie firmy czerpią korzyści z analiz inwestycyjnych i przemysłowych oraz z informacji pochodzących od swo­ich klientów. Źródłem ich sukcesu jest dopasowywanie całościowych rozwiązań: dzięki wieloletnim obserwacjom przewidują potrzeby klientów, aby dać im usługę lub pro­dukt wykonany „na miarę”.