SKONCENTRUJ SIĘ NA ODBIORCACH SWOJEGO KLIENTA

SKONCENTRUJ SIĘ NA ODBIORCACH SWOJEGO KLIENTA

Gdy dostawca i klient współpracują nad wspólnym projektem — może to być produkt, usługa albo proces — obie strony przeżywają ciekawą metamorfozę. W miarę jak uczą się razem pracować, koncentrując się na wspól­nymi poszukiwaniu wyników, zaczynają się zacierać róż­nice między nimi. Klient staje się członkiem zespołu projektantów dostawcy, albo dostawca przenosi prace badawcze ze swojego laboratorium do laboratorium klien­ta. Kiedy GE Plastics współpracował z Delphi, oddziałem dostarczającym części dla General Motors, w celu opra­cowania Super Pług — modułu drzwi samochodowych, który składa się z 60 części konwencjonalnych drzwi, za­wartych w jednym module — technicy mówili, że współ­praca była tak bliska, że czasem nie wiedzieli, kto jest z której firmy.

Delphi potrzebował przełomu. Kiedyś Delphi Interior and Lightning Division należało do byłej Automotive Components Group GM. W lutym 1994 roku przyjął no­wą nazwę i nowe wyzwanie. Jako Delphi musiał konku­rować z innymi dostawcami GM, ale coś różniło go od innych: 50% sprzedaży musiało być kierowane do innych fabryk samochodów. Delphi podjął nowe wyzwanie w du­żej mierze dzięki technologiom, materiałom i procesom, które firma zaprojektowała w czasie pięcioletniej współ­pracy z GE Plastics.

Super Plug jest eleganckim rozwiązaniem skompli­kowanego problemu. Aby zmieścić w jednej, plastikowej części wszystkie elementy drzwi — przewody, klamki, pro­wadnice do szyb, głośniki, silniki elektryczne itp. — zasto­sowano nowy proces tworzenia odlewu wtryskowego przy udziale gazu oraz nowy rodzaj żywicy syntetycznej.

— Skonstruowanie Super Plug było przełomowym wy­darzeniem w stworzeniu technologii nowej generacji. — mówi Barbara Sanders, dyrektor techniczny Delphi.

—  Wszystko wykonaliśmy we współpracy. — dodaje Jeff Immelt, wiceprezes i dyrektor generalny GE Plastics, — Partnerstwo pozwoliło nam na połączenie naszego doświadczenia w dziedzinie materiałów z doświadczeniem klienta w projektowaniu, aby uzyskać największą ko­rzyść. Zaczęliśmy razem, pracując nad mechanicznym projektem składania. Zapytaliśmy, ile części możemy zre­dukować, ile etapów montażu możemy ograniczyć, jaki materiał będzie optymalny.

Obie grupy rozpatrywały użycie różnych materiałów oraz różne techniki produkcji, projekty i cechy ergono­miczne zespołów. Każdy wniósł do projektu coś z włas­nego doświadczenia: Delphi posiadał niepowtarzalną umiejętność projektowania i wdrażania procesu wytwór­czego, a GE Plastics był ekspertem w dziedzinie materia­łów i technologii odlewniczych. Immelt był zaskoczony wiedzą Delphi o wiodących technologiach w dziedzinie plastików.

— Ci ludzie naprawdę wiedzą coś o tym, jak najle­piej wykorzystać nasze plastiki do zrobienia lepszych sa­mochodów. I to szybciej i mniejszym kosztem.

Te dwie firmy połączyła droga do wspólnego celu. W rezultacie Delphi przestało być klientem GE Plastics. Obie firmy miały wspólnych odbiorców — producentów samochodów, którzy byli zainteresowani ich wspólnie zaprojektowanym i wyprodukowanym wyrobem.

Rezultat był szokujący — Super Plug spowodował re­dukcję liczby potrzebnych części, mniejszą ich masę, niż­szy koszt każdej części oraz krótszy czas montażu. Konwencjonalne drzwi składają się z dziesiątków części, które należy zamocować, przytwierdzić albo wcisnąć na właściwe miejsce. Super Plug jest pojedynczym zespołem i wymaga jedynie zamocowania w sześciu punktach. Tes­ty wstępne wykazały, że Super Plug jest produktem wy­sokiej jakości, co znacznie zmniejsza ryzyko odrzucenia wyrobu. Obniża koszty, eliminuje trzaski i piski, a nawet częściowo pochłania hałas silnika.

Wprowadzony do produkcji w 1995 roku, Super Plug błyskawicznie opanował rynek. Ward’s Auto World naz­wał go „rewolucją w projektowaniu i składaniu części samochodowych”.

 

Super Plug jest pierwszym wspólnym projektem pie­lęgnowanego partnerstwa. Posiadając już pewne do­świadczenie w tej dziedzinie, GE Plastics i Delphi szukają nowych zastosowań swojego systemu, zaczynając od tab­licy rozdzielczej.

Jaka firma zrezygnuje z korzyści płynących z wpro­wadzanych innowacji? W prawdziwym partnerstwie obie strony tego chcą. Tak samo klienci, czyli fabryki samo­chodów, jak i konsumenci, którzy jeżdżą ich samocho­dami.