PRZYJMIJ NOWĄ EKONOMIĘ

PRZYJMIJ NOWĄ EKONOMIĘ

Ludzie często pytają mnie: „Jak firmy bliskie kliento­wi mogą oferować wyjątkowe, indywidualne rozwiązania tak wielu klientom i me zwariować?” Zadają takie pyta­nia, ponieważ przyjmują założenie, że aby zarobić pie­niądze, potrzebują budować ekonomię efektu skali i zawierać transakcje. Takie myślenie konwencjonalne ma sens dla tych, którzy myślą o rynku masowym i stan­daryzacji produktów. Lecz dopasowanie podważa ekono­mię skali, a dopracowanie najlepszej jakości usługi wiąże się jednocześnie z obniżką kosztów.

Myślenie konwencjonalne pomija dwa podstawowe aspekty integracji z klientem. Pierwszy, że tym, co jest opłacalne, jest długotrwała relacja z klientem, a nie zysk z pojedynczej transakcji. Drugi, że sednem integ­racji z klientem jest to, że zwycięża i dostawca i klient. Całe przedsięwzięcie polega na współpracy, która zwiększa zysk do podziału. Tak więc, aby zobaczyć, jak firma bliska klientowi zarabia pieniądze, musimy zmienić sposób myślenia z tradycyjnej ekonomii tran­sakcji, na zupełnie nowy model — ekonomię współ­pracy.

Aby pojąć tę nową ekonomię, obie strony muszą przede wszystkim, znaleźć wspólny język w dziedzinie do­pasowania, szkolenia i/lub partnerstwa, aby swój związek uczynić produktywnym. Następ­nie dostawca musi regulować koszty dostarczenia wyników swojemu klientowi. Firmom, które porzucają stary model transakcji ekonomicznych, trudno jest po­czątkowo analizować zawiłości kooperacji i właściwie oce­niać koszty. Ostatecznie, jeśli uwzględni się korzyści i cenę współpracy, klient i dostawca muszą określić, w ja­ki sposób podzielić zyski — za pomocą cen, czy innych twórczych i nowoczesnych metod.