PRZEJŚCIE DO ZINTEGROWANEJ WSPÓŁPRACY: TRZECI MODEL PARTNERSTWA

PRZEJŚCIE DO ZINTEGROWANEJ WSPÓŁPRACY: TRZECI MODEL PARTNERSTWA

Prześledziliśmy nieodpartą logikę, która sprawia, że firmy przechodzą od jednej formy partnerstwa do drugiej. Przejście od wspólnego projektowania do wspólnego dzia­łania jest racjonalną drogą zapewnienia wciąż udo­skonalanych wyników. Partnerzy koncentrują się na wzajemnym zaufaniu, które rozwijali od początku współ­pracy.

To samo dążenie do ulepszonego działania sprawia, że niektórzy partnerzy przechodzą do trzeciego etapu in­tegracji. Dzięki integracji (najbardziej wymagającemu sty­lowi partnerstwa) dostawca wraz z klientem reformują swoje modele działania, jak gdyby stanowili jedną firmę, a nie dwie odrębne jednostki.

Zmiana ta narzuca się czasem równie nieodparcie, jak przejście od pierwszego modelu partnerstwa do drugie­go. Przejście od wspólnego działania do integracji jest po prostu najlepszym sposobem okazania wzajemnego zau­fania. Pogłębiające się zaufanie i coraz większe umiejęt­ności pozwalają im wejść na zupełnie nową drogę współpracy. Firmy te w praktyce eliminują i tak już za­tarte granice między dostawcą i klientem. Każdy dzieli się posiadaną siłą i doświadczeniem, lecz forma i kształt tego zintegrowanego przedsiębiorstwa zależą od tego, jak postępuje udoskonalanie elementów współpracy. Celem obu partnerów jest stworzenie nowej wartości.