serien

WSPÓLNY GRUNT

WSPÓLNY GRUNT

Każda firma zaczyna od swoich silnych stron i poru­sza się w kierunku najbardziej odpowiednim do swojej konkretnej sytuacji. Bez względu na początek, wszystkie firmy, z jakimi się zetknąłem, mają dwie cechy wspól­ne: poczucie konieczności integracji z klientem oraz bu­dującą atmosferę

PRODUKT NIE STANOWI PROBLEMU

PRODUKT NIE STANOWI PROBLEMU

Broszura działu Obsługi Pracowników Ceridian Cor­poration cytuje entuzjastyczne wypowiedzi zadowolonych klientów. Popularny detalista odzieżowy z Lamonts pisze tak: „Składamy serdeczne podziękowanie za przeprowa­dzenie przeglądu rocznej listy płac. Mieliśmy doskonałą okazję poznania nowych możliwości, aby efektywniej je wykorzystać. Było to bardzo

ZINDYWIDUALIZUJ SWOJĄ USŁUGĘ

ZINDYWIDUALIZUJ SWOJĄ USŁUGĘ

Cable & Wireless Communications (CWI), czwarty co do wielkości przewoźnik w Ameryce Północnej po AT&T, MCI i Sprint, jest cennym przykładem tego, jak przedsię­biorstwa usługowe mogą efektywnie dopasować się do potrzeb klienta. CWI przeprowadził zakro­jone na dużą skalę badania strategiczne,

WYKONAJ WŁAŚCIWY RUCH

WYKONAJ WŁAŚCIWY RUCH

Posiadając wyraźną wizję tego, w jaki sposób włączyć się w integrację, powracamy do pytania, jak to zrobić. Znasz już swoje silne strony, wiesz w jakiej specjalnoś­ci szukać punktu wyjścia, ale jak wkroczyć na właści­wą drogę? Mimo, że nie spotkałem dwóch

SKONCENTRUJ SIĘ NA PRZYSZŁOŚCI

SKONCENTRUJ SIĘ NA PRZYSZŁOŚCI

Mając w perspektywie techniki segmentacyjne, mo­żesz realizować drugą zasadę: szukać partnera, który koncentruje się na przyszłości i jest zainteresowany dłu­gofalową współpracą. Firmy bliskie klientowi wybierają swoich partnerów bardziej na podstawie obietnic, które składają, niż na podstawie obecnego ich stanu i

NAUCZAJ KORZYSTAJĄC Z POMOCY INNYCH

NAUCZAJ KORZYSTAJĄC Z POMOCY INNYCH

Sukces Ceridiana i to, czego możemy się z niego nau­czyć, wyraźnie wskazuje na możliwość — a nawet ko­nieczność — szkolenia. Lecz dostawcy mogliby zadać rzeczowe pytanie, czy mają rozwijać szkolenie jako dziedzi­nę swojej branży, czy mają zatrudnić kogoś z zewnątrz,

ZROZUM DYNAMIKĘ KOSZTÓW

ZROZUM DYNAMIKĘ KOSZTÓW

Jak powiedzieliśmy, ekonomia współpracy różni się od tradycyjnego modelu transakcji ekonomicznych. Jest to szczególnie widoczne w sposobie traktowania kosztów. Ponieważ wyroby i usługi są projektowane indywidual­nie dla każdego klienta, obliczanie średnich kosztów nie ma sensu. Zamiast tego, takie firmy zwracają

POSZUKUJ KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

POSZUKUJ KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

Czy pamiętasz, jak Procter & Gamble i Wal-Mart po­łączyli swoje możliwości i nawiązali współpracę, która umożliwiła zmniejszenie ilości zapasów magazynowych, właściwą logistykę zaopatrzenia i uproszczone procesy składania zamówień? Współpraca pozwoliła na odczu­walne zmniejszenie kosztów, jakie miały miejsce w po­przedniej interakcji.

WYKORZYSTAJ NOWE SPOSOBY DZIAŁANIA

WYKORZYSTAJ NOWE SPOSOBY DZIAŁANIA

W 1990 roku Xerox wprowadził na rynek Docutech High-Speed Printer, niezwykłe urządzenie, które radykal­nie zmieniło naturę i możliwości urządzeń kopiujących. Zamiast fotograficznego obrazu drukowanej strony i po­wielania jej, Docutech skanuje każdy dokument tworząc zapis cyfrowy. Zapis ten można natychmiast powielić

PODZIEL ZYSKI

PODZIEL ZYSKI

W kręgach firm bliskich klientowi często słyszę ta­kie słowa: „Bądźmy uczciwi i sprawiedliwi”. Ludzie, którzy tak mówią wiedzą, że gra polega na wspólnym zwycię­żaniu, a nie parciu naprzód kosztem innych. Gdy klient i dostawca wiedzą już, czym może być współpraca,